สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” จัดการเปิดตัวหนังสือและสนทนาทางวิชากร สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่ง […]

» Read more

โครงร่างการบรรยาย “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์”

ดาวน์โหลดโครงร่าง “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์“ โคร่งร่างการบรรยาย “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์” ในการสัมมนาทางวิชาการ  “เหลียวหลังแลหน้า….การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย” วันเส […]

» Read more

บันทึกสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศฯ”

  โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” (สกว.) จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism): จากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ” วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทย […]

» Read more

เหลียวหลังแลหน้า….การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย

เหลียวหลังแลหน้า….การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย ดาวน์โหลดวัตถุประสงค์ที่นี่ ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่ ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ goo.gl/D6qYVf ไม่เสียค่าใช้จ่าย **ปิดรับลงทะเบียนสำรองที่นั่งเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบ 280 คน** สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ […]

» Read more

Young Critic Training @ Chiang Mai

Young Critic Training @ Chiang Mai  โครงการอบรมความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์แก่คนรุ่นใหม่เชียงใหม่ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่       รายละเอียดการอบรม หอสมุดรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมกับโครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ : การวิจารณ […]

» Read more

เอกสารจากการสัมมนาทางวิชาการ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (ecocriticism) : หลากแง่หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ

เอกสารจากการสัมมนาทางวิชาการ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (ecocriticism) : หลากแง่หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร บทความทางวิชาการของ ผศ.ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ รศ […]

» Read more

บันทึกการเสวนา “ศิลปะวิจารณ์เบ่งบานด้วยรางวัล?”

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์: การวิจัยและพัฒนา” จัดการเสวนา “ศิลปะวิจารณ์เบ่งบานด้วยรางวัล?” วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากข้อค้นพบประการสำคัญท […]

» Read more

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticim) หลากแง่ หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ” วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ห้อง 607 ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1.น.ส. ประภาพร ลิ้มจิตสมบ […]

» Read more

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศฯ

การสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism) : หลากแง่ หลายมุม จากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ” ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสัมมนา การจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism) : หลากแง่ ห […]

» Read more

ให้ทุนสนับสนุนการอบรม Art Writing Workshop

ตารางการอบรม 6-7 NOV ◎ “ARCHIVIST” บรรยายโดย Farah Wardani นักประวัติศาสตร์ศิลป์จาก Indonesian Visual Art Archive และ National Gallery Singapore  **ท้ายกิจกรรมไปลงสนามกัน ที่ MAIIAM 12 – 13 NOV ◎ “REVIEW REPORT” บรรยายโด […]

» Read more
1 2 3 4 5