ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลการวิจัย

การประชุมเสนอผลการวิจัย

poster 1 copy

โครงการวิจัย

 การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสืออินเทอร์เน็ต

ขอเชิญเข้าร่วม

การประชุมเสนอผลการวิจัย

          โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” โดยการสนับสนุนของ สวก. ได้ดำเนินการวิจัยการวิจารณ์ศิลปะทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอน์เน็ต ในศิลปะ 5 สาขา วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ สังคีตศิลป์ (ดนตรีไทย) ศิลปะการละคร และภาพยนตร์ เป็นระยะเวลา 18 เดือน ในการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยทั้ง 5 สาขาได้มีข้อค้นพบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ส่งผลต่อแวดวงศิลปะโดยรวมและเฉพาะสาขา ซึ่งข้อค้นพบเหล่านี้จะนำไปสู่การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวงการศิลปะต่อไปในอนาคต

          การดำเนินการวิจัยของโครงการฯ ในช่วงสุดท้ายเป็นระยะเวลา 18 เดือน สิ้นสุดในวันที่ 15 มีนาคม 2557 โครงการฯ จึงจะจัดการประชุมเสนอผลการวิจัย เพื่อนำเสนอสรุปผลการวิจัยในช่วง 18 เดือน เผยแพร่สู่สาธารณะ โครงการฯจะเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการประชุมเสนอผลการวิจัยครั้งนี้จำนวน 60 คน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนที่ระบุไว้

กำหนดการจัดประชุม

เวลา              9.00-16.00 น.

สถานที่           ห้องประชุม 407 ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

รับผู้เข้าร่วม     60 คน 

ตารางกำหนดการ

เวลา

กำหนดการ

8.00-9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00-9.30 น.

เปิดการประชุมแนะนำโครงการ

     อาจารย์อัญชลี ขัยวรพร หัวหน้าโครงการฯ

9.30-10.15 น.

รายงานผลการวิจัย สาขาวรรณศิลป์

     นางสาวอรพินท์ คำสอน  ผู้วิจัยสาขาวรรณศิลป์

      ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์  ผู้วิจารณ์

10.15-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.15 น.

รายงานผลการวิจัยสาขา สังคีตศิลป์ (ดนตรีไทย)

     นายไอยเรศ บุญยฤทธิ์ ผู้วิจัยสาขาสังคีตศิลป์

     ผศ.ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน  ผู้วิจารณ์

11.15-12.00 น.

รายงานสรุปผลการวิจัยสาขา ภาพยนตร์

     อาจารย์อัญชลี ชัยวรพร  ผู้วิจัยสาขาภาพยนตร์

     รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี  ผู้วิจารณ์

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.45 น.

รายงานผลการวิจัย สาขาทัศนศิลป์

     อาจารย์วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร ผู้วิจัยสาขาทัศนศิลป์

     ผศ.ดร.เถกิง พัฒโนภาษ  ผู้วิจารณ์

13.45-14.30 น.

รายงานผลการวิจัย สาขาศิลปะการละคร

     อาจารย์ภัทร ด่านอุตรา ผู้วิจัยสาขาศิลปะการละคร

     อาจารย์ ดร. จิรยุทธ สินธุพันธ์ ผู้วิจารณ์

14.30-14.40 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.40-15.30 น.

รายงานบทสังเคราะห์การวิจัย

     อาจารย์อัญชลี ชัยวรพร หัวหน้าโครงการ

15.30-16.00 น.

อภิปรายสอบถามทั่วไปและปิดการประชุม

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมส่งรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลที่ติดต่อได้

มาที่ : อีเมล thaicritic@hotmail.com   เฟซบุ๊กแฟนเพจ TRF Criticism (กล่องข้อความ) 

โทรสาร 02 434 6257

ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2557  ดาวน์โหลดเอกสาร

One comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*