ศิลป์ส่องทาง

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความทางวิชาการของเจตนา นาควัชระ รวม 10 บท ซึ่งเคยตีพิมพ์ในนิตยสารหรือวารสารวิชาการต่างๆ มาก่อน และบางบทมาจากการบรรยายทางวิชาการ บทความทั้งหมดสะท้อนปัญหาและบทบาททางวัฒนธรรมของการวิจารณ์ในประเทศไทย ที่มุ่งให้เกิดการรู้-คิด-วินิจฉัย ในเรื่องของศิลปะทั้ง 4 สาขา คือ วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการละคร และสังคีตศิลป์ เน้นการวิเคราะห์บทบาทของการวิจารณ์ทั้ง 4 สาขา ที่ส่องทางให้แก่กัน การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและวัฒนธรรมจากภูมิภาคต่างๆ ของโลก ตลอดจนถึงเรื่องการวิวาทะกวีนิพินธ์ร่วมสมัยของไทยกับตะวันตก สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ทำหน้าที่บรรณาธิการและเขียนบทนำเชิงวิเคราะห์

ราคา 210 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์คมบาง ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่  https://drive.google.com/file/d/123La_RP3hO6Kj20dKFwSc3IryMaPcpRM/view?usp=sharing