ลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย เล่ม 2

เป็นผลของการคัดสรรบทวิจารณ์ที่นักวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย "การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2" เขียนขึ้น ผู้เขียนส่วนใหญ่ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปี ดูประหนึ่งจะมีการก่อตัวกันขึ้นเป็น "สำนัก" อย่างไม่เป็นทางการ และมีทิศทางร่วมกันอยู่บ้าง นั่นก็คือการใช้การวิจารณ์ให้เป็นกลไกในการปลุกพลังทางปัญญาให้แก่สังคม โดยพยายามใช้เหตุผลอธิบายว่าจุดเด่นและจุดด้อยของศิลปะทั้ง 4 แขนงคือ วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการละคร และสังคีตศิลป์อยู่ ณ ที่ใด คงกฤช ไตรยวงค์ ทำหน้าที่บรรณาธิการ และเขียนบทนำเชิงวิเคราะห์

ราคา 240 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ชมนาด ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1FaN5-t20s3cQAYUevN7SN5-jpN_hToFP/view?usp=sharing