รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การวิจารณ์ในฐานะปรากฎการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์

สามารถอ่านในรูปแบบ e-book ได้ที่ http://www.thaicritic.com/criticism-ebook/index.html