พลังการวิจารณ์ : ศิลปะการละคร

ร่วมกับสำนักพิมพ์ ณ เพชร หนังสือเล่มนี้เป็นรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการวิจารณ์ละคร แต่องค์ความรู้ที่นำมาวิเคราะห์และสรุปรวมอย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้ด้วย จากฐานข้อมูลเอกสารอันกว้างขวาง ผู้วิจัย (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ และคณะ) ได้คัดสรรบทวิจารณ์ของนักวิจารณ์ไทย 22 บท และนักวิจารณ์ชาวต่างประเทศ 28 บท รวมเป็น 50 บท มาเป็นตัวอย่าง พร้อมให้บทวิเคราะห์ประกอบทุกบท จากข้อมูลเอกสารและจากกิจกรรมการวิจารณ์เชิงปฏิบัติ ผู้วิจัยสามารถจะชี้ให้เห็นว่าการวิจารณ์เป็นพลังทางปัญญาให้แก่สังคมได้อย่างไร

ราคา 560 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ ณ เพชร ตู้ ปณ. 154 ปณจ. บางกอกน้อย กทม. 10700
www.napetch.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1qsgn-BxN2xs4PE6No_I8imzqcVQUy0_P/view?usp=sharing