พลังการวิจารณ์ : วรรณศิลป์

ร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น หนังสือเล่มนี้มีลักษณะเป็นทั้งรายงานการวิจัย และตำราทางวิชาการ บทวิเคราะห์ของผู้วิจัย (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ และคณะ) ให้ภาพรวมของการวิจารณ์ด้านวรรณศิลป์ของไทยจากข้อมูลเอกสารที่รวบรวมได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งผลจากการจัดกิจกรรมการวิจารณ์ของโครงการเอง ที่ให้ทั้งองค์ความรู้และข้อสรุปรวมเชิงทฤษฎี นอกจากนี้ยังได้คัดสรรบทวิจารณ์ตัวอย่างไว้ 50 บท เป็นงานของนักวิจารณ์ไทย 47 บท และของนักวิจารณ์ต่างประเทศ 3 บท โดยทุกบทมีบทวิเคราะห์ของผู้วิจัยประกอบด้วย อันจะยังประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้อีกด้วย

ราคา 560 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด 413/26 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ : 0-2434-1347, 0-2435-5789 โทรสาร : 0-2434-6812
www.prapansarn.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1p5RsLDSBScTg9-fJ-WwEayqXgONqjv6E/view?usp=sharing