พลังการวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย

ร่วมกับสำนักพิมพ์คมบาง ผลงานเล่มนี้มีลักษณะเป็นสรรนิพนธ์บทวิจารณ์งานวรรณกรรมร่วมสมัยในช่วงปี 2542-2545 ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยและผู้สนใจทั้ง 4 สาขา คือ วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ สังคีตศิลป์ และศิลปะการละคร เขียนขึ้นในช่วงที่ทำโครงการวิจัยการวิจารณ์ภาคแรก แต่เนื่องจากผู้วิจัยไม่อยู่ในฐานะที่จะคัดสรรและวิเคราะห์ผลงานของตนเองได้ด้วยความเป็นกลาง โครงการฯ จึงได้เชิญ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ เป็นบรรณาธิการ ทำหน้าที่คัดสรรและวิเคราะห์ผลงาน บรรณาธิการได้กล่าวถึงผลงานของผู้วิจัยว่าเป็น "งานซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานศิลปะจากต่างสาขา ชี้ชัดถึงการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางการวิจารณ์และพิสูจน์ถึงความลุ่มลึกของคำว่า 'ส่องทาง' ทั้งในแง่ศิลปะและการวิจารณ์ 'ส่องทางให้แก่กัน'" ผลงานเล่มนี้มีบทวิจารณ์รวมทั้งสิ้น 30 บท แบ่งออกเป็นสาขาวรรณศิปล์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการละคร สาขาละ 7 บท สาขาสังคีตศิลป์ 8 บท และบทความนำ "ศิลปะส่องทางให้แก่กัน" ของเจตนา นาควัชระ

ราคา 200 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์คมบาง ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com