พลังการวิจารณ์ : บทสังเคราะห์ Criticism as an Intellectual Force in Comtemporary Society : Summary Report

ร่วมกับสำนักพิมพ์คมบาง หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 ในจำนวน 6 เล่มของผลงานวิจัยในโครงการวิจัย "การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย" ภาคแรก (พ.ศ. 2542-2545) เขียนโดย เจตนา นาควัชระ หัวหน้าโครงการ ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระที่บ่งบอกขอบเขตและลักษณะของการวิจัยอันเป็นการพิเคราะห์งานวิจารณ์ของไทยนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา เปรียบเทียบกับงานวิจารณ์นานาชาติบนรากฐานของข้อมูลอันกว้างขวางใน 4 สาขา คือ การวิจารณ์วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการละคร และสังคีตศิลป์ (โดยได้คัดสรรตัวอย่างของงานวิจารณ์ตัวอย่าง รวม 50 บทในแต่ละสาขามาวิเคราะห์ และตีพิมพ์แยกออกต่างหากอีก 4 เล่ม) งานวิจัยนี้สามารถชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนจุดแข็งของการวิจารณ์ของไทย และให้ข้อเสนอแนะในการที่จะปรับศักยภาพของการวิจารณ์ให้เป็นพลังทางปัญญาให้แก่สังคม นอกจากนี้ยังมีบทสังเคราะห์เป็นภาษาอังกฤษในรูปของ Summary Report พร้อมบทความเชิงทฤษฎีการวิจารณ์ที่เป็นบทแปลภาษาอังกฤษอันเป็นการขยายผลของการวิจัย

ราคา 250 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์คมบาง ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com