ปัญญา วิจินธนสาร: ปรากฏการณ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

ในวงการจิตรกรรม ชื่อของปัญญา วิจินธนสาร เป็นที่รู้จักในฐานะจิตรกรผู้สร้างงานแนวศิลปะไทย ที่มีเอกลักษณ์ เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ความสำเร็จของปัญญา วิจินธนสาร มักได้รับการกล่าวถึงในมุมของศิลปินผู้ประสบความสำเร็จ ทั้งผลงานและ
รายได้ ทว่าการกล่าวลึกลงไปถึง "ต้นธาร" ของความสำเร็จดังกล่าว มีไม่มากนัก โดยเฉพาะการสะสมองค์ความรู้ด้านศิลปะมาสู่
กันปรับประยุกต์ศิลปะแบบไทยให้มีความเป็นสากล ซึ่งทำให้ผลงานของปัญญา วิจินธนสาร โดดเด่น แตกต่าง และประสบความสำเร็จ
ดังกล่าว และกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์จิตรกรรมไทยร่วมสมัย

ปัญญา วิจินธนสาร : ปรากฏการณ์จิตรกรรมไทยร่วมสมัย เป็นการศึกษาวิจัย ปัญญา วิจินธนสาร ในฐานะศิลปินผู้สร้างงาน
จิตรกรรมไทยร่วมสมัย ซึ่งทำให้มองเห็นรากเหง้าของศิลปะไทย และมองเห็นกระบวนการของศิลปิน ที่ได้ปรับประยุกต์เทคนิคและวิธี
รวมทั้งความคิดในผลงานศิลปะไทยให้เป็นสากล โดยได้รับอิทธิพลจากการไปด้านศึกษาศิลปะจากต่างประเทศ เป็นการศึกษาวิจัยที่มี
ความสำคัญยิ่งสำหรับวงการศิลปะไทย

ราคา 250 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ชมนาด ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่  https://drive.google.com/file/d/18LVn8paB9K0BlKnRKCAs1QpXmnzN0dYX/view?usp=sharing