จากศิลปะสู่การวิจารณ์ : รายงานการวิจัย From Work of Art to Critical Arena : Summary Report

เป็นรายงานของคณะผู้วิจัยในโครงการ "การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย" (ภาค 2 : 2545-2548) ในสาขาทั้ง 4 อันได้แก่ วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการละคร และสังคีตศิปล์ รวมทั้งผลการวิจัย "การรับการวิจารณ์" ในบทสังเคราะห์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เจตนา นาควัชระ หัวหน้าโครงการ ได้ชี้ให้เห็นว่า ผลการวิจัยบ่งบอกสารอันสำคัญๆ เกี่ยวกับสังคมไทยร่วมสมัย เกินกรอบที่ว่าด้วยศิลปะโดยตรง อาทิ ปัญหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการอ่าน และความแข็งแกร่งของการปฏิบัติในวงการศิลปะไทยที่แฝงไว้ด้วยนัยเชิงทฤษฎีที่ลุ่มลึกและกว้างไกล ซึ่งนักวิชาการรุ่นใหม่จำจะต้องช่วยกันสกัดออกมาเป็นองค์ความรู้และทฤษฎีที่จะส่งผลทั้งในด้านวิชาการและย้อนกลับไปสู่การปฏิบัติ

ราคา 365 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ชมนาด ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com