กวีนิพนธ์นานาชาติ การศึกษาเชิงวิจารณ์

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวมบทความวิชาการ เล่มที่ 2 ของโครงการวิจัย "การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2" เป็นการนำเสนอแนวทางและหลักวิชาในการศึกษากวีนิพนธ์ชาติต่างๆ รวม 5 ชาติ ได้แก่ อังกฤษ อเมริกัน เยอรมัน ฝรั่งเศส และไทย โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเหล่านั้น คือ จาตุรี ติงศภัทิย์ (กวีนิพนธ์อังกฤษ) สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ (กวีนิพนธ์อเมริกัน) อัจฉรา วรรณชษฐ์ (กวีนิพนธ์ฝรั่งเศส) สุดาวรรณ สินธุประมา (กวีนิพนธ์เยอรมัน) และดวงมน จิตร์จำนงค์ (กวีนิพนธ์ไทย) และมีบทนำที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของกวีนิพนธ์ในระดับนานาชาติโดยองค์รวมของเจตนา นาควัชระ หนังสือเล่มนี้อาจเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ด้วยเพราะสามารถชี้ทางให้เห็นว่าการอ่านกวีนิพนธ์ที่กอปรด้วยวิจารณญาณเป็นอย่างไร

ราคา 130 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ชมนาด ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์ หนังสือได้ที่  https://drive.google.com/file/d/17b_Cx2qVkMUchA75_cqc9JlrRoY-9iqr/view?usp=sharing