การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยวรรณคดีและวัฒนธรรมศึกษาแห่งกรุงเบอร์ลิน  บรรจุงานวิชาการของศาสตราจารย์ เจตนา นาควัชระ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ไว้ในคาตาลอกรวมทั้งสิ้น 29 รายการ  ทั้งที่เป็นหนังสือเล่มและบทความในวารสารภาษาเยอรมันและอังกฤษ  ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการวิ […]

» Read more

รายงานสรุปเสวนา องค์ประกอบของการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร

รายงานสรุปการเสวนา องค์ประกอบของการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร วันที่ 23  มิถุนายน  2559  เวลา  13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง Friend of BACC ชั้น 6  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คลิกรายงานสรุปการเสวนา

» Read more

บันทึกการเสวนา องค์ประกอบการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร

บันทึกเสวนา องค์ประกอบการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ห้อง Friend of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วิทยากร ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ อาจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญญา พิธีกร […]

» Read more

บทวิจารณ์ดนตรีคลาสสิกของ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

บทวิจารณ์ดนตรีคลาสสิกของศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ คลิกเพื่ออ่านบทวิจารณ์ โครงการวิจัยการวิจารณ์ศิลปะฯ ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาขณะนี้เป็นภาคที่ 5 แล้ว ในหัวข้อเคือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา แม้ว่าโครงการปัจจุบันจะเป็น […]

» Read more

ว่าด้วยความโหดเหี้ยมทางปรัชญา

ว่าด้วยความโหดเหี้ยมทางปรัชญา การที่วงการละครร่วมสมัยของไทยหันมาให้ความสนใจกับละครที่ยากยิ่งเช่น วอยเซก (Woyzeck) ของ เก-ออร์ก บืคเนอร์ (Georg Büchner 1813-1837) นั้น เราคงจะสนใจแต่เฉพาะผลงานแต่ละเรื่องไม่ได้ แต่ควรห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานการละครใน […]

» Read more

บันทึกการเสวนา รางวัลวรรณกรรมกับสภาวะการอ่านในสังคมไทย

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” (สกว) จัดเสวนาเรื่อง รางวัลวรรณกรรมกับสภาวะการอ่านในสังคมไทย วันวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลํา ๑๓.๐๐–๑๕.๓๐ น. วิทยากรโดย อาจารย์อาท […]

» Read more

หนังสือใหม่ จุดยืนของมนุษยศาสตร์

หนังสือใหม่ จุดยืนของมนุษยศาสตร์ จุดยืนของมนุษยศาสตร์ หนังสือเล่มล่าสุดของ เจตนา นาควัชระ อาจเรียกได้ว่าเป็นคำประกาศลัทธิ (manifesto) ของนักวิชาการที่พยายามจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มวิชา ซึ่งในปัจจุบันอาจจะจัดเข้าอยู่ในประเภทของ“ดักดานวิทยา”ได้ เพ […]

» Read more

บันทึกการเสวนา “เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ ๔:คลังภูมิปัญญาสังคีตศิลป์.

บันทึกการเสวนา “เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๔: คลังภูมิปัญญาสังคีตศิลป์” โดยห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์:การวิจัยและพัฒนา” ช่วงที่ 1 วิทยากรอาจารย์เชาว์มนัส ประภักดีและ คุณไ […]

» Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสนอรายงานการวิจัย

โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ะ : การวิจัยและพัฒนา” ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมเสนอรายงานความก้าวหน้าการวิจัยในรอบ 1 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย วันเสาร์ที่ 5 กันยายน  2558  เวลา 08.30 -16.00 น.  ณ ห้อง 8110  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร […]

» Read more

วิจารณ์หนังสือ AUF DER SUCHE NACH EINER GRENZÜBERSCHREITENDEN WISSENSCHAFTSKULTUR

หนังสือรวมบทความวิชาการภาษาเยอรมัน ของอาจารย์เจตนา นาควัชระ ซึ่งอาจแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ทางไปสู่วัฒนธรรมวิชาการข้ามพรมแดน” ได้รับการวิจารณ์ใน วารสารสยามสมาคม เล่มที่ 103 ค.ศ. 2015 หน้า 336-339 (กดเพื่ออ่าน) ChetanaReviewFromJSS103

» Read more
1 2 3 4 5