ว่าด้วยความโหดเหี้ยมทางปรัชญา

ว่าด้วยความโหดเหี้ยมทางปรัชญา การที่วงการละครร่วมสมัยของไทยหันมาให้ความสนใจกับละครที่ยากยิ่งเช่น วอยเซก (Woyzeck) ของ เก-ออร์ก บืคเนอร์ (Georg Büchner 1813-1837) นั้น เราคงจะสนใจแต่เฉพาะผลงานแต่ละเรื่องไม่ได้ แต่ควรห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานการละครใน […]

» Read more

บันทึกการเสวนา รางวัลวรรณกรรมกับสภาวะการอ่านในสังคมไทย

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” (สกว) จัดเสวนาเรื่อง รางวัลวรรณกรรมกับสภาวะการอ่านในสังคมไทย วันวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลํา ๑๓.๐๐–๑๕.๓๐ น. วิทยากรโดย อาจารย์อาท […]

» Read more

หนังสือใหม่ จุดยืนของมนุษยศาสตร์

หนังสือใหม่ จุดยืนของมนุษยศาสตร์ จุดยืนของมนุษยศาสตร์ หนังสือเล่มล่าสุดของ เจตนา นาควัชระ อาจเรียกได้ว่าเป็นคำประกาศลัทธิ (manifesto) ของนักวิชาการที่พยายามจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มวิชา ซึ่งในปัจจุบันอาจจะจัดเข้าอยู่ในประเภทของ“ดักดานวิทยา”ได้ เพ […]

» Read more

บันทึกการเสวนา “เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ ๔:คลังภูมิปัญญาสังคีตศิลป์.

บันทึกการเสวนา “เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๔: คลังภูมิปัญญาสังคีตศิลป์” โดยห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์:การวิจัยและพัฒนา” ช่วงที่ 1 วิทยากรอาจารย์เชาว์มนัส ประภักดีและ คุณไ […]

» Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสนอรายงานการวิจัย

โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ะ : การวิจัยและพัฒนา” ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมเสนอรายงานความก้าวหน้าการวิจัยในรอบ 1 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย วันเสาร์ที่ 5 กันยายน  2558  เวลา 08.30 -16.00 น.  ณ ห้อง 8110  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร […]

» Read more

วิจารณ์หนังสือ AUF DER SUCHE NACH EINER GRENZÜBERSCHREITENDEN WISSENSCHAFTSKULTUR

หนังสือรวมบทความวิชาการภาษาเยอรมัน ของอาจารย์เจตนา นาควัชระ ซึ่งอาจแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ทางไปสู่วัฒนธรรมวิชาการข้ามพรมแดน” ได้รับการวิจารณ์ใน วารสารสยามสมาคม เล่มที่ 103 ค.ศ. 2015 หน้า 336-339 (กดเพื่ออ่าน) ChetanaReviewFromJSS103

» Read more

เพื่อความอยู่รอดของวัฒนธรรมลายลักษณ์: ว่าด้วยงานจดหมายเหตุเอกสารโครงการวิจัย สกว. (การวิจารณ์ฯ)

เพื่อความอยู่รอดของวัฒนธรรมลายลักษณ์: ว่าด้วยงานจดหมายเหตุเอกสารโครงการวิจัย สกว. (การวิจารณ์ฯ) จากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ได้ให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับการวิจารณ์ศิลปะต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542  จนถึงปัจจุบัน  กลุ่มนักวิจัยได้รวบรวมเอกส […]

» Read more

ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของการวิจารณ์ในวัฒนธรรมดนตรี”

ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของการวิจารณ์ในวัฒนธรรมดนตรี” ดาวน์โหลด PowerPoint และเอกสารประกอบการบรรยาย บทบาทของการวิจารณ์ในวัฒนธรรมดนตรี มโนทัศน์หลักเกี่ยวกับการวิจารณ์ ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบ […]

» Read more

การสั่งซื้อหนังสือ Bridging Cultural Divides

การสั่งซื้อหนังสือ Bridging Cultural Divides หนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์เจตนา  นาควัชระ  เขียนเป็นภาษาอังกฤษชื่อ  Bridging Cultural Divides   รวมบทความและบทวิจารณ์ด้านวัฒนธรรมเปรียบเทียบเชิงวิจารณ์ระหว่างตะวันตกกับไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร […]

» Read more

NEW BOOK: BRIDGING CULTURAL DIVIDES by Chetana Nagavajara

Reviews in English by Chetana Nagavajara have been collected in the volume, Bridging Cultural Divides, to appear by December 2014 บทวิจารณ์ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษของ เจตนา นาควัชระได้รับการพิมพ์รวมเล่มไว้ในหนังสือ Bridging Cultural Divides ซึ่งจะออกเผยแ […]

» Read more
1 2 3 4 5